h1

Reïntegratie en belangenverstrengeling

6 november 2010

Websites als De Dagelijkse standaard en GeenStijl kwamen met een mooi verhaal over Fourstar en de rol van voormalig Minister Ella Vogelaar. The Dutch Tea party is verder gaan zoeken. Een reïntegratiebureau met een raad van bestuur waar mensen plaats in hebben die ook in het bestuur van andere bureau’s te vinden zijn is op zijn minst vreemd te noemen. Wij vroegen ons af hoe het kan dat bureau’s met een keurmerk toch malafide bedrijfjes blijken te zijn.

Het antwoord ligt vrij voor de hand, mevrouw Vogelaar is namelijk ook een vrolijk lid van de raad van bestuur van Blik op werk. Die mevrouw Vogelaar toch, eigen vlees keuren! Ook een rol voor mevrouw Vogelaar als toezichthouder van kenniscentrum Welder en natuurlijk ook nog voorzitter van de LVG. Wij hebben bedenkingen bij het motto “sterk naar werk” en besluiten eens de proef op de som te nemen.

Een keurmerk voor reïntegratiebureau’s, dat is ontzettend handig. Vooral voor patiënten die zo snel mogelijk weer aan het werk willen en voor werkgevers die aanspraak maken op subsidie van bijvoorbeeld Loyalis (.pdf) om een reïntegratieproject te kunnen helpen bekostigen.

Laten wij eens een willekeurig bedrijf pikken met een keurmerk. Winnock klinkt wel interessant.Vooral de vetgedrukte regel op de homepage van de website klinkt geweldig. Werk met Winnock aan duurzaam herstel en krijg weer plezier in het leven! Dat zit vast wel goed, dachten wij.

Het lijkt ons dat je met een Burnout, Fibromyalgie of een Whiplash beter verder kan gaan zoeken. Gelukkig werd in februari 2003 de subsidie per direct stopgezet door minister De Geus (Sociale Zaken). Het bureau kreeg forse problemen. ‘Driekwart van onze reïntegratietrajecten betaalde het rijk‘, zegt toenmalig Winnock-directeur Kobus Dijkhorst. Natuurlijk hebben wij niets te zoeken bij een bedrijf waar geen subsidie terecht komt maar natuurlijk krijgt een bedrijf als Winnock tóch subsidie! Uiteraard via de werkgevers die hun werknemers naar Winnock sturen, waarom? Zou het iets met Achmea te maken hebben? Inderdaad, Winnock is onderdeel van Achmea.

Achmea stelt bijvoorbeeld dat een whiplash binnen 3 maanden genezen moet zijn, later verwijst Achmea de patiënt door naar Winnock en daar krijgt de patiënt het lange traject, een klein deel wordt vergoed, een ander deel wordt voldaan door de werkgever (die daar weer subsidie (.doc) en subsidie stimulans voor ontvangt) en daarnaast betaald de patiënt een eigen bijdrage. De patiënt geneest niet, de werkgever verliest een werknemer en Achmea vult de zakken. Zie hier het iets rommelige verhaal van een slachtoffer. Inderdaad : Achmea ontzorgt. Wij vragen ons af of bedrijven niet veel beter hun best doen wanneer nergens subsidie te halen valt. Winnock kan wel werken op basis “No cure, less pay” waarbij 50% vooraf en 50% achteraf kan worden voldaan, zij keuren toch alle patiënten goed en beweren na het dure traject dat alles “tussen de oren” zit.

Inmiddels heeft het vorige kabinet poortwachtercentra gesubsidieerd. Donner maakte dat bekend tijdens een bezoek aan het Poortwachtercentrum Noord-Holland Zuid in Haarlem, een initiatief van VNO-NCW West. Een .pdf van VNO_NCW west leert ons dat Thea Fillekes zowel lid is van VNO-NCW west als eigenaar van Winnock.

Er is vast nog veel meer te vinden. Wij zoeken verder, tips altijd welkom!

Advertenties
h1

Interview met Trouw 04-11-2010

4 november 2010

Het volledige interview zoals gisteren via email gegeven door Cindy Schneider.

Jullie zijn een beweging van onderaf, niet partijgebonden. Mijn indruk is wel dat jullie je ideologisch verbonden voelen met de VVD en mogelijk ook de PVV. Klopt die indruk.

Onder de sympathisanten van de Nederlandse Tea Party beweging zijn zowel conservatieven, liberalen en libertariërs te vinden. Het stemgedrag loopt uiteen
van SGP, CDA tot de VVD en PVV. Wij voelen ons met geen enkele partij ideologisch verbonden. Wij zijn van mening dat de overheid in dienst is van de burger en dus is het ook belangrijk om vanaf de zijlijn objectief te kijken naar standpunten van alle politieke partijen. Mijn man, Richard, en ik zijn dan ook partijloos.

Wat willen jullie bereiken?

Ik zal gelijk een misverstand ophelderen, wij willen de verzorgingsstaat niet afschaffen en wij zijn geen Anarchisten.
-Wij willen een kleine, krachtige overheid die het als voornaamste taak ziet om de rechten van de burgers te beschermen. De overheid heeft altijd de neiging om de burgers van alles op te leggen dat zien wij als een belemmering en een afbraak van het vertrouwen in de burger.
-Wij zouden graag een vereenvoudigd belastingstelsel zien met lagere belastingen voor iedereen en vooral met minder belastingen. Ons huidige kabinet heeft een goede start gemaakt wat dat betreft.
-Wij vinden persoonlijke vrijheid een recht, geloven in het naleven van de grondwet en zien het niet als de taak van de overheid om zich daarmee te bemoeien.
-Wij willen het vertrouwen van de overheid dat wij onze eigen verantwoordelijke keuzes kunnen maken.
-Wij willen de overheid kunnen aanspreken op onverantwoordelijke uitgaven en willen dat de overheid naar ons luistert, niet alleen onze eigen overheid maar ook de EU waar de regelgeving en spilzucht een dak heeft bereikt.
-Wij willen een gezonde economie zonder torenhoge schulden waar de vrije markt ook daadwerkelijk een vrije rol heeft.
-Wij willen een hand op de knip wanneer het op subsidies aankomt, te veel subsidies verdwijnen in bodemloze putten of bereiken niet het doel waar naar gestreefd werd.
Kortom, wij willen een mooie toekomst voor alle Nederlanders.

Hoeveel leden of sponsors hebben jullie.

Wij zijn een stichting en hebben geen leden, momenteel hebben wij circa 80 aanmeldingen om vrijwillig actief te worden voor de stichting en krijgen wij dagelijks emails van mensen die graag op de hoogte gehouden wensen te worden. De mailinglijst bestaat nu uit 432 mensen. Wij ontvangen kleine donaties van particulieren, waar wij enorm blij mee zijn. De kosten worden nog wel altijd door ons gedragen maar als het zo doorgaat zullen wij spoedig een budget kunnen gaan opbouwen.

In Amerika is de Tea Partij anti-overheid, maar voor zover ik heb kunnen waarnemen niet anti-moslim of anti-islam. Geldt dat ook voor jullie. Of zijn mijn indrukken onjuist.

Sterker nog, wij hebben ook Moslims onder onze aanhang. Iedereen is welkom bij ons, van links tot rechts van allochtoon tot autochtoon. Dat wij tegen het verspillen van ons belastinggeld zijn en er op het gebied van integratie veel geld kan worden bespaard, maakt ons niet anti-Islam.

Ben jij initiator van de beweging of  samen met je man.

Mijn man en ik hebben de stichting samen opgericht. Momenteel vormt zich een werkgroep om ons heen vol met enthousiastelingen die staan te trappelen om onze eerste uitdaging aan te gaan. Deze uitdaging zal bestaan uit het controleren van alle partijprogramma’s van alle politieke partijen die meedoen aan de provinciale statenverkiezingen en deze goed of af te keuren. Wij gaan uiteraard controleren op de punten die het beste aansluiten bij onze doelstellingen. Wij merken dat veel mensen in onze omgeving de moeite niet kunnen of willen opbrengen om zich te verdiepen in de programma’s en dus willen wij dat voor hen doen.

Klopt het dat je vijf kinderen hebt (zag ik op internet) en dat er één Reagan heet.

Mijn man en ik hebben samen 5 kinderen, allemaal jongens. De oudste is uitwonend en in dienst bij de Marine en de jongste wordt op 3 december 1 jaar. Het klopt helemaal dat de jongste Reagan heet en dat hij is vernoemd naar de voormalige president van de Verenigde Staten, Ronald Reagan. Onze andere kinderen zijn ook vernoemd naar mensen die een grote rol hebben gespeeld in ons leven. Het feit dat wij een groot gezin zijn is de voornaamste reden waarom wij deze stichting hebben opgericht. Onze kinderen, en de kinderen van alle Nederlanders, verdienen een toekomst zonder een gigantische staatsschuld waarin zij verzekerd zijn van een zorgeloos leven.

Ben je afkomstig uit Amerika.

Nee al zijn mijn man en ik beiden gefascineerd door het land van de onbegrensde mogelijkheden, al van jongs af aan.

———————————————

Mailwisseling n.a.v. opmerking over ontwikkelingssamenwerking in het artikel.

Beste ..,
Ik heb het gelezen. Jammer dat er staat dat wij de OS willen afschaffen. Waar maak je dat uit op? Wij zien liever niet dat ons geld bij een falende overheid komt maar bieden liever hulp ter plaatse. Dat is geen afschaffen maar hervormen.

Excuus daarvoor. Ik had het zo geïnterpreteerd op basis van jullie programma en uitgangspunten. Ik had een ander woord moeten gebruiken.

h1

Voorbeeldfunctie van de overheid.

3 november 2010

Ons land is bevoorrecht met een kabinet dat zich bewust is van de noodzaak om de overheidsfinanciën op orde te brengen. Rutte en consorten zien het als hun verantwoordelijkheid om het huishoudboekje van de staat in balans te brengen om de samenleving nu en straks betaalbaar te houden. Het kabinet wil de overheidsfinanciën – terecht – snel weer gezond maken. Door de vergrijzing, de kredietcrisis en de Europese schuldencrisis is het saneren van de overheidsfinanciën een harde noodzaak. Doen we dat niet, aldus het Regeerakkoord, dan schuiven we bezuinigingen en de gevolgen daarvan voor de maatschappij en de economie door naar de toekomst en onze kinderen.

Een van de ombuigingen, zoals de bezuinigingen zo mooi genoemd worden, uit het aangekondigde pakket van maatregelen om de nationale financiën op te schonen, is de bezuiniging op het ambtenarenapparaat. Het kabinet kondigde onlangs aan dat hierop in vier jaar tijd 6 miljard euro bespaard dient te worden. Om de daad bij het woord te voegen wil het kabinet voor 2011 de lonen in collectieve sector, met uitzondering van de zorg, bevriezen.

Helaas zijn er ook mensen die de noodzaak tot bezuinigen nog niet begrepen hebben. Bijvoorbeeld de ambtenarenbonden die deze maand aanschuiven bij het ministerie van Buitenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor onderhandelingen over de nieuwe cao voor 125.000 rijksambtenaren. Met hun verlanglijstje van o.a. een structurele loonsverhoging van twee procent, een nieuw salarisgebouw met hogere periodieken in de lagere schalen, scholingsbudget en een OV jaarkaart voor alle rijksambtenaren lijken ze niet echt doordrongen van de ernst van de zaak. Om hun wensen kracht bij te zetten, lieten de onderhandelaars alvast weten tot acties over te gaan wanneer er niet voldoende naar hen geluisterd wordt.

Gelukkig laat het nieuwe kabinet zich niet intimideren en weet zij zich gesteund door een grote groep Nederlanders die van mening is dat ambtenaren al jaren in een riante positie verkeren. Het kabinet is bereid haar wil met harde hand op te leggen. Mocht er geen overeenstemming met de bonden worden bereikt over een nominale nullijn, dan vindt een wetswijziging plaats om het zogenoemde overeenstemmingsvereiste te wijzigen. De bonden plaatsen zich buitenspel wanneer ze niet instemmen.

Beelden van een ontregelde samenleving rijzen onmiddellijk naar boven bij de gedachte aan publieksacties en stakingen door verongelijkte ambtenaren die pretenderen het slecht te hebben. Terwijl juist zij er afgelopen jaar meer op vooruit gingen dan menig werknemer in de marktsector. Eventuele acties getuigen daarom van misnoegen en het gebrek aan bewustzijn van de publieke voorbeeldfunctie die overheidsmedewerkers bekleden.

Nu iedereen moet inleveren om de overheidsbegroting op orde te brengen, dient de overheid zelf het goede voorbeeld te geven en is een pas op de plaats door haar employees gewenst. Wie zich tekort gedaan voelt, kan zijn heil zoeken in het bedrijfsleven. Zo decimeert het ambtenarenapparaat vanzelf.

Arjan Droger

h1

Amerika vs Nederland

22 oktober 2010

Het is vrij logisch dat wij (de Tea Party) vergeleken worden met de Tea Party in de Verenigde staten. Helaas, en ik benadruk helaas, is dit niet het geval. Wij kunnen geen afspiegeling zijn van Amerika puur omdat Nederland, Amerika niet is. Wij zijn een verzorgingsstaat, hoe hard dat ook mag klinken. Wij laten de overheid graag alles voor ons regelen, van kinderopvang tot ons pensioen. Amerikanen regelen hun zaken over het algemeen liever zelf, zij zien de overheid als een instelling die er is om hun rechten te beschermen en geen plichten oplegt.

Waarom dan toch een Tea Party? Omdat het de hoogste tijd is dat wij zelf gaan bepalen wat er met ons belastinggeld gebeurt. Te veel van ons geld verdwijnt in bodemloze putten als ontwikkelingssamenwerking, subsidies voor linke hobbies en dubieuze organisaties die zogenaamd mensen helpen (denk hierbij aan schuldhulpverlening en reïntegratiebureaus). Europa kunnen wij niet meer betalen net zoals wij de hulp aan Griekenland niet konden betalen. Wie denkt dat het geld van Griekenland ooit terug komt bij ons is naïef en kent de Grieken niet, belastingontduiking blijft daar volksport nummer één.

Zou het niet geweldig zijn wanneer wij de regering ter verantwoording kunnen roepen na het nemen van dit soort beslissingen? Ik denk dan aan een publieke debatavond. Wanneer wij groot genoeg zijn en er voldoende animo is zullen politici vast niet te beroerd zijn om een paar uur van hun tijd aan ons (het volk) te besteden.

Ik wil graag duidelijk maken dat het doel van deze beweging niet is om deel uit te maken van de politieke elite in Den Haag, wij zijn een burger initiatief en zullen dit blijven. Wij zijn niet gebonden aan een politieke partij en hebben ons dus ook niet te houden aan partijstandpunten, regeer- en gedoogakkoorden.

Op dit moment heeft Nederland de best denkbare regering voor wat Tea Party idealen betreft, is het perfect? Nee, het is verre van perfect maar het is wél een begin. Afstand nemen van de verzorgingsstaat kost tijd en is niet haalbaar. Dat is geen doemdenken maar eerder realistisch inzien dat het merendeel van de Nederlandse bevolking nu niet in gaat leveren om op latere leeftijd niet te kunnen genieten van de verzorging die de staat ons biedt. Dat maakt de Tea Party niet overbodig want mag het iets minder? Iets minder belasting? Iets minder betutteling? Iets minder bemoeienis? Iets minder potverteren?

Mocht je iets willen en kunnen betekenen voor onze stichting dan vernemen wij dat graag via Email.

Donaties zijn zeer welkom via paypal of bankrekeningnummer 426201914 beiden op naam van Stichting Dutch Tea Party te Schagen.

h1

De partijen van de vrijheid

12 juni 2010

Door: Cassandra Troy

Merkwaardig, hoe twee zeer uiteenlopende systemen van ideen elkaar aanvullen en een vorm van samenleving opleveren, die helemaal is toegesneden op de menselijke natuur. Die samenlevingsvorm is niet perfect, maar wel optimaal.

Pogingen van idealisten om de hemel op aarde te scheppen, zijn steevast uitgedraaid op een hel op aarde. Dat komt omdat idealisten steeds bereid zijn gebleken mensen op te offeren voor wat wordt gezien als het grotere goed.

Wie vrijheid verward met ‘doen waar je zin in hebt’, begrijpt niet wat vrijheid is. Klassiek-Liberalen propageren vrijheid in verantwoordelijkheid. Vervolgens wijzen ze op John Stuart Mills idee dat ‘mijn vrijheid ophoudt, waar die van een ander begint’. Briljant! Maar ze trekken eruit de conclusie, dat iedereen maar op zijn eigen manier heilig moet worden.

En daar ligt het probleem: zo veel relativisme werkt alleen zo lang iedereen het ermee eens is. Zodra er een groepering ontstaat die er lak aan heeft, of die anderen wil domineren, staat het Klassiek-Liberalisme met de mond vol tanden. Dat komt omdat die houding impliceert, dat alle wegen even gelijkwaardig zijn, dus ook de kwaadwillende. De liberaal staat schaak mat.

De reden waarom de Franse Revolutie in Europa tot andere resultaten heeft geleid dan de Amerikaanse opstand, komt door een belangrijk verschil: Klassiek-Liberale filosofen als John Locke verankerden hun beginselen in Christelijke absoluutheden, zoals vastgelegd in de Onafhankelijkheidsverklaring: dat rechten inherent zijn in de mens, die allen door God gelijkwaardig zijn geschapen.

Sommige atheistische Libertariers vervangen God door de Natuur. Het effect is hetzelfde: rechten worden niet verleend door andere mensen, staten of regeringen, en zijn daardoor onvervreemdbaar. Het is een garantie tegen tirannie en de basis voor de Rechten van de Mens.

Frits Bolkestein had gelijk, toen hij jaren geleden, vlak na zijn aantreden als VVD-voorman, de naduk legde op de Christelijke waarden. Ze zijn noodzakelijk om het hiaat aan te vullen dat ontstaat door relativistische aspecten van het liberalisme. Zo vullen de twee systemen elkaar perfect aan.

Omtrent de scheiding van kerk en staat doen veel misverstanden de ronde. Het is een negatief recht, waarin geregeld wordt dat de staat uit geloofszaken dient te blijven (niet andersom)! Met de uitspraak van de Hoge Raad dat de SGP zich ondergeschikt dient te maken aan Artikel 1 van de Grondwet, het zgn. non-discriminatiebeginsel, wordt dit basisrecht met voeten getreden.

Het is zelfs een dubbele corrumpering van het recht, omdat godsdienstvrijheid ondergeschikt wordt gemaakt aan een artikel, dat alleen de staat zou moeten gelden. Partijen als de SGP zijn er ook beducht voor, dat door de voortdurende morele regelgeving het veld waarop Gods voorzienigheid kan acteren, steeds kleiner wordt.

Soms is er weinig ruimte tussen God en Natuur. Hetgeen vreemde kostgangers oplevert wanneer Klassiek-Liberalen en atheistische Libertariers samen optrekken met de mannenbroeders van de SGP in de Dutch Tea Party.

h1

Eindelijk

9 juni 2010

Het heeft even geduurd, maar het is nu ook mogelijk om de Stichting Dutch Tea Party financieel te steunen.
Via de “Donate” button in de zijbalk kunt u een donatie doen aan de Tea Party.
Wij willen in de toekomst allerlei bijeenkomsten organiseren en natuurlijk de jaarlijkse belastingbevrijdingsdag, welke volgend jaar voor de eerste keer georganiseerd gaat worden.
Om dit groot te kunnen aanpakken hebben wij de nodige financiele middelen nodig. Wij rekenen daarom ook op uw steun.

Alvast bedankt.

h1

Nee, dank je…

5 juni 2010

Waarom accepteren Nederlanders al die belachelijke staatsuitgaven van ons belastinggeld? Omdat wij aardig gevonden wilen worden, graag een sociaal gezicht willen hebben?  Niet gezien willen worden als egoist?

Ik ben daar niet zo zeker van.
Ik met mijn Jip en janneke logica ben een simpele,  realistische denker.

Buurvrouw vraagt aan mij 10 euro te leen voor boodschappen, deze leen ik haar graag. Wanneer de buurvrouw een paar weken later weer langs komt voor een tientje en ik nog maar 15 euro voor een week  heb, ben ik dan de enige die tegen deze buurvrouw zegt: “Sorry buur, deze keer niet”?!

Moeten wij doorgaan met het geven van geld aan allerlei landen in het kader van ontwikkelingshulp, terwijl wij het in ons eigen land al zo moeilijk hebben? Nee, dank je..

Moeten wij een land waar een veroordeelde drugshandelaar en tevens verdachte van een aantal moorden die op democratische wijze wordt gekozen tot president, steunen met 92 euro per inwoner, van ons belasting geld? Nee, dank je.. 

Cindy deed ooit al eens een onderzoekje naar allerlei gesubsidieerde clubjes voor (uitsluitend) moslims. Niet dat ik deze mensen het geluk in het leven wilt ontnemen, maar omgekeerde discriminatie van mijn belastinggeld? Nee, dank je..

62% van de prijs van iedere liter benzine die ik tank, gaat in de staatskas. Moet van dat geld die knaap uit Rondom 10  (3:30) betaald worden die niet in een magazijn gaat werken omdat hij “toch al in de uitkering zit, en al geld krijgt”? Nee, dank je..

Moet ik, wanneer ik mijn gaspedaal iets te hard heb ingetrapt, hogere boetes betalen dan die eerder genoemde luilak uit rondom 10 omdat ik 15  jaar geleden wel de moeite heb genomen om dat vuile werk te doen en inmiddels door hard te werken een goede carriere heb opgebouwd?Nee, dank je..

Moeten wij de ontwikkeling van de infrastructuur van ons land, waar een groot deel van onze economie van afhankelijk is, laten dwarsbomen omdat een zeldzame krekel, een nestje heeft gebouwd aan de rand van dat gebied? Nee, dank je..

Moet er van belastinggeld een Opera vereniging, of theater groepje gesubsidieerd worden, terwijl de meeste belastingbetalers nooit naar dat soort cultuur gaan kijken? Nee, dank je..

Moeten wij tussen de 75 en 100 euro per gezin betalen om te kijken naar 3 publieke omroepen, terwijl we nog 121 andere kanalen hebben op onze televisie waar we uit kunnen kiezen?  Nee dank je..

Moeten wij dan het risico nemen dat Cohen, Halsema of Roemer het voor het zeggen krijgt in Nederland?

Vul die laatst zelf maar in.

Richard Schneider