Archive for november, 2010

h1

Reïntegratie en belangenverstrengeling

6 november 2010

Websites als De Dagelijkse standaard en GeenStijl kwamen met een mooi verhaal over Fourstar en de rol van voormalig Minister Ella Vogelaar. The Dutch Tea party is verder gaan zoeken. Een reïntegratiebureau met een raad van bestuur waar mensen plaats in hebben die ook in het bestuur van andere bureau’s te vinden zijn is op zijn minst vreemd te noemen. Wij vroegen ons af hoe het kan dat bureau’s met een keurmerk toch malafide bedrijfjes blijken te zijn.

Het antwoord ligt vrij voor de hand, mevrouw Vogelaar is namelijk ook een vrolijk lid van de raad van bestuur van Blik op werk. Die mevrouw Vogelaar toch, eigen vlees keuren! Ook een rol voor mevrouw Vogelaar als toezichthouder van kenniscentrum Welder en natuurlijk ook nog voorzitter van de LVG. Wij hebben bedenkingen bij het motto “sterk naar werk” en besluiten eens de proef op de som te nemen.

Een keurmerk voor reïntegratiebureau’s, dat is ontzettend handig. Vooral voor patiënten die zo snel mogelijk weer aan het werk willen en voor werkgevers die aanspraak maken op subsidie van bijvoorbeeld Loyalis (.pdf) om een reïntegratieproject te kunnen helpen bekostigen.

Laten wij eens een willekeurig bedrijf pikken met een keurmerk. Winnock klinkt wel interessant.Vooral de vetgedrukte regel op de homepage van de website klinkt geweldig. Werk met Winnock aan duurzaam herstel en krijg weer plezier in het leven! Dat zit vast wel goed, dachten wij.

Het lijkt ons dat je met een Burnout, Fibromyalgie of een Whiplash beter verder kan gaan zoeken. Gelukkig werd in februari 2003 de subsidie per direct stopgezet door minister De Geus (Sociale Zaken). Het bureau kreeg forse problemen. ‘Driekwart van onze reïntegratietrajecten betaalde het rijk‘, zegt toenmalig Winnock-directeur Kobus Dijkhorst. Natuurlijk hebben wij niets te zoeken bij een bedrijf waar geen subsidie terecht komt maar natuurlijk krijgt een bedrijf als Winnock tóch subsidie! Uiteraard via de werkgevers die hun werknemers naar Winnock sturen, waarom? Zou het iets met Achmea te maken hebben? Inderdaad, Winnock is onderdeel van Achmea.

Achmea stelt bijvoorbeeld dat een whiplash binnen 3 maanden genezen moet zijn, later verwijst Achmea de patiënt door naar Winnock en daar krijgt de patiënt het lange traject, een klein deel wordt vergoed, een ander deel wordt voldaan door de werkgever (die daar weer subsidie (.doc) en subsidie stimulans voor ontvangt) en daarnaast betaald de patiënt een eigen bijdrage. De patiënt geneest niet, de werkgever verliest een werknemer en Achmea vult de zakken. Zie hier het iets rommelige verhaal van een slachtoffer. Inderdaad : Achmea ontzorgt. Wij vragen ons af of bedrijven niet veel beter hun best doen wanneer nergens subsidie te halen valt. Winnock kan wel werken op basis “No cure, less pay” waarbij 50% vooraf en 50% achteraf kan worden voldaan, zij keuren toch alle patiënten goed en beweren na het dure traject dat alles “tussen de oren” zit.

Inmiddels heeft het vorige kabinet poortwachtercentra gesubsidieerd. Donner maakte dat bekend tijdens een bezoek aan het Poortwachtercentrum Noord-Holland Zuid in Haarlem, een initiatief van VNO-NCW West. Een .pdf van VNO_NCW west leert ons dat Thea Fillekes zowel lid is van VNO-NCW west als eigenaar van Winnock.

Er is vast nog veel meer te vinden. Wij zoeken verder, tips altijd welkom!

Advertenties
h1

Interview met Trouw 04-11-2010

4 november 2010

Het volledige interview zoals gisteren via email gegeven door Cindy Schneider.

Jullie zijn een beweging van onderaf, niet partijgebonden. Mijn indruk is wel dat jullie je ideologisch verbonden voelen met de VVD en mogelijk ook de PVV. Klopt die indruk.

Onder de sympathisanten van de Nederlandse Tea Party beweging zijn zowel conservatieven, liberalen en libertariërs te vinden. Het stemgedrag loopt uiteen
van SGP, CDA tot de VVD en PVV. Wij voelen ons met geen enkele partij ideologisch verbonden. Wij zijn van mening dat de overheid in dienst is van de burger en dus is het ook belangrijk om vanaf de zijlijn objectief te kijken naar standpunten van alle politieke partijen. Mijn man, Richard, en ik zijn dan ook partijloos.

Wat willen jullie bereiken?

Ik zal gelijk een misverstand ophelderen, wij willen de verzorgingsstaat niet afschaffen en wij zijn geen Anarchisten.
-Wij willen een kleine, krachtige overheid die het als voornaamste taak ziet om de rechten van de burgers te beschermen. De overheid heeft altijd de neiging om de burgers van alles op te leggen dat zien wij als een belemmering en een afbraak van het vertrouwen in de burger.
-Wij zouden graag een vereenvoudigd belastingstelsel zien met lagere belastingen voor iedereen en vooral met minder belastingen. Ons huidige kabinet heeft een goede start gemaakt wat dat betreft.
-Wij vinden persoonlijke vrijheid een recht, geloven in het naleven van de grondwet en zien het niet als de taak van de overheid om zich daarmee te bemoeien.
-Wij willen het vertrouwen van de overheid dat wij onze eigen verantwoordelijke keuzes kunnen maken.
-Wij willen de overheid kunnen aanspreken op onverantwoordelijke uitgaven en willen dat de overheid naar ons luistert, niet alleen onze eigen overheid maar ook de EU waar de regelgeving en spilzucht een dak heeft bereikt.
-Wij willen een gezonde economie zonder torenhoge schulden waar de vrije markt ook daadwerkelijk een vrije rol heeft.
-Wij willen een hand op de knip wanneer het op subsidies aankomt, te veel subsidies verdwijnen in bodemloze putten of bereiken niet het doel waar naar gestreefd werd.
Kortom, wij willen een mooie toekomst voor alle Nederlanders.

Hoeveel leden of sponsors hebben jullie.

Wij zijn een stichting en hebben geen leden, momenteel hebben wij circa 80 aanmeldingen om vrijwillig actief te worden voor de stichting en krijgen wij dagelijks emails van mensen die graag op de hoogte gehouden wensen te worden. De mailinglijst bestaat nu uit 432 mensen. Wij ontvangen kleine donaties van particulieren, waar wij enorm blij mee zijn. De kosten worden nog wel altijd door ons gedragen maar als het zo doorgaat zullen wij spoedig een budget kunnen gaan opbouwen.

In Amerika is de Tea Partij anti-overheid, maar voor zover ik heb kunnen waarnemen niet anti-moslim of anti-islam. Geldt dat ook voor jullie. Of zijn mijn indrukken onjuist.

Sterker nog, wij hebben ook Moslims onder onze aanhang. Iedereen is welkom bij ons, van links tot rechts van allochtoon tot autochtoon. Dat wij tegen het verspillen van ons belastinggeld zijn en er op het gebied van integratie veel geld kan worden bespaard, maakt ons niet anti-Islam.

Ben jij initiator van de beweging of  samen met je man.

Mijn man en ik hebben de stichting samen opgericht. Momenteel vormt zich een werkgroep om ons heen vol met enthousiastelingen die staan te trappelen om onze eerste uitdaging aan te gaan. Deze uitdaging zal bestaan uit het controleren van alle partijprogramma’s van alle politieke partijen die meedoen aan de provinciale statenverkiezingen en deze goed of af te keuren. Wij gaan uiteraard controleren op de punten die het beste aansluiten bij onze doelstellingen. Wij merken dat veel mensen in onze omgeving de moeite niet kunnen of willen opbrengen om zich te verdiepen in de programma’s en dus willen wij dat voor hen doen.

Klopt het dat je vijf kinderen hebt (zag ik op internet) en dat er één Reagan heet.

Mijn man en ik hebben samen 5 kinderen, allemaal jongens. De oudste is uitwonend en in dienst bij de Marine en de jongste wordt op 3 december 1 jaar. Het klopt helemaal dat de jongste Reagan heet en dat hij is vernoemd naar de voormalige president van de Verenigde Staten, Ronald Reagan. Onze andere kinderen zijn ook vernoemd naar mensen die een grote rol hebben gespeeld in ons leven. Het feit dat wij een groot gezin zijn is de voornaamste reden waarom wij deze stichting hebben opgericht. Onze kinderen, en de kinderen van alle Nederlanders, verdienen een toekomst zonder een gigantische staatsschuld waarin zij verzekerd zijn van een zorgeloos leven.

Ben je afkomstig uit Amerika.

Nee al zijn mijn man en ik beiden gefascineerd door het land van de onbegrensde mogelijkheden, al van jongs af aan.

———————————————

Mailwisseling n.a.v. opmerking over ontwikkelingssamenwerking in het artikel.

Beste ..,
Ik heb het gelezen. Jammer dat er staat dat wij de OS willen afschaffen. Waar maak je dat uit op? Wij zien liever niet dat ons geld bij een falende overheid komt maar bieden liever hulp ter plaatse. Dat is geen afschaffen maar hervormen.

Excuus daarvoor. Ik had het zo geïnterpreteerd op basis van jullie programma en uitgangspunten. Ik had een ander woord moeten gebruiken.

h1

Voorbeeldfunctie van de overheid.

3 november 2010

Ons land is bevoorrecht met een kabinet dat zich bewust is van de noodzaak om de overheidsfinanciën op orde te brengen. Rutte en consorten zien het als hun verantwoordelijkheid om het huishoudboekje van de staat in balans te brengen om de samenleving nu en straks betaalbaar te houden. Het kabinet wil de overheidsfinanciën – terecht – snel weer gezond maken. Door de vergrijzing, de kredietcrisis en de Europese schuldencrisis is het saneren van de overheidsfinanciën een harde noodzaak. Doen we dat niet, aldus het Regeerakkoord, dan schuiven we bezuinigingen en de gevolgen daarvan voor de maatschappij en de economie door naar de toekomst en onze kinderen.

Een van de ombuigingen, zoals de bezuinigingen zo mooi genoemd worden, uit het aangekondigde pakket van maatregelen om de nationale financiën op te schonen, is de bezuiniging op het ambtenarenapparaat. Het kabinet kondigde onlangs aan dat hierop in vier jaar tijd 6 miljard euro bespaard dient te worden. Om de daad bij het woord te voegen wil het kabinet voor 2011 de lonen in collectieve sector, met uitzondering van de zorg, bevriezen.

Helaas zijn er ook mensen die de noodzaak tot bezuinigen nog niet begrepen hebben. Bijvoorbeeld de ambtenarenbonden die deze maand aanschuiven bij het ministerie van Buitenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor onderhandelingen over de nieuwe cao voor 125.000 rijksambtenaren. Met hun verlanglijstje van o.a. een structurele loonsverhoging van twee procent, een nieuw salarisgebouw met hogere periodieken in de lagere schalen, scholingsbudget en een OV jaarkaart voor alle rijksambtenaren lijken ze niet echt doordrongen van de ernst van de zaak. Om hun wensen kracht bij te zetten, lieten de onderhandelaars alvast weten tot acties over te gaan wanneer er niet voldoende naar hen geluisterd wordt.

Gelukkig laat het nieuwe kabinet zich niet intimideren en weet zij zich gesteund door een grote groep Nederlanders die van mening is dat ambtenaren al jaren in een riante positie verkeren. Het kabinet is bereid haar wil met harde hand op te leggen. Mocht er geen overeenstemming met de bonden worden bereikt over een nominale nullijn, dan vindt een wetswijziging plaats om het zogenoemde overeenstemmingsvereiste te wijzigen. De bonden plaatsen zich buitenspel wanneer ze niet instemmen.

Beelden van een ontregelde samenleving rijzen onmiddellijk naar boven bij de gedachte aan publieksacties en stakingen door verongelijkte ambtenaren die pretenderen het slecht te hebben. Terwijl juist zij er afgelopen jaar meer op vooruit gingen dan menig werknemer in de marktsector. Eventuele acties getuigen daarom van misnoegen en het gebrek aan bewustzijn van de publieke voorbeeldfunctie die overheidsmedewerkers bekleden.

Nu iedereen moet inleveren om de overheidsbegroting op orde te brengen, dient de overheid zelf het goede voorbeeld te geven en is een pas op de plaats door haar employees gewenst. Wie zich tekort gedaan voelt, kan zijn heil zoeken in het bedrijfsleven. Zo decimeert het ambtenarenapparaat vanzelf.

Arjan Droger