Archive for the ‘Ingezonden’ Category

h1

Voorbeeldfunctie van de overheid.

3 november 2010

Ons land is bevoorrecht met een kabinet dat zich bewust is van de noodzaak om de overheidsfinanciën op orde te brengen. Rutte en consorten zien het als hun verantwoordelijkheid om het huishoudboekje van de staat in balans te brengen om de samenleving nu en straks betaalbaar te houden. Het kabinet wil de overheidsfinanciën – terecht – snel weer gezond maken. Door de vergrijzing, de kredietcrisis en de Europese schuldencrisis is het saneren van de overheidsfinanciën een harde noodzaak. Doen we dat niet, aldus het Regeerakkoord, dan schuiven we bezuinigingen en de gevolgen daarvan voor de maatschappij en de economie door naar de toekomst en onze kinderen.

Een van de ombuigingen, zoals de bezuinigingen zo mooi genoemd worden, uit het aangekondigde pakket van maatregelen om de nationale financiën op te schonen, is de bezuiniging op het ambtenarenapparaat. Het kabinet kondigde onlangs aan dat hierop in vier jaar tijd 6 miljard euro bespaard dient te worden. Om de daad bij het woord te voegen wil het kabinet voor 2011 de lonen in collectieve sector, met uitzondering van de zorg, bevriezen.

Helaas zijn er ook mensen die de noodzaak tot bezuinigen nog niet begrepen hebben. Bijvoorbeeld de ambtenarenbonden die deze maand aanschuiven bij het ministerie van Buitenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor onderhandelingen over de nieuwe cao voor 125.000 rijksambtenaren. Met hun verlanglijstje van o.a. een structurele loonsverhoging van twee procent, een nieuw salarisgebouw met hogere periodieken in de lagere schalen, scholingsbudget en een OV jaarkaart voor alle rijksambtenaren lijken ze niet echt doordrongen van de ernst van de zaak. Om hun wensen kracht bij te zetten, lieten de onderhandelaars alvast weten tot acties over te gaan wanneer er niet voldoende naar hen geluisterd wordt.

Gelukkig laat het nieuwe kabinet zich niet intimideren en weet zij zich gesteund door een grote groep Nederlanders die van mening is dat ambtenaren al jaren in een riante positie verkeren. Het kabinet is bereid haar wil met harde hand op te leggen. Mocht er geen overeenstemming met de bonden worden bereikt over een nominale nullijn, dan vindt een wetswijziging plaats om het zogenoemde overeenstemmingsvereiste te wijzigen. De bonden plaatsen zich buitenspel wanneer ze niet instemmen.

Beelden van een ontregelde samenleving rijzen onmiddellijk naar boven bij de gedachte aan publieksacties en stakingen door verongelijkte ambtenaren die pretenderen het slecht te hebben. Terwijl juist zij er afgelopen jaar meer op vooruit gingen dan menig werknemer in de marktsector. Eventuele acties getuigen daarom van misnoegen en het gebrek aan bewustzijn van de publieke voorbeeldfunctie die overheidsmedewerkers bekleden.

Nu iedereen moet inleveren om de overheidsbegroting op orde te brengen, dient de overheid zelf het goede voorbeeld te geven en is een pas op de plaats door haar employees gewenst. Wie zich tekort gedaan voelt, kan zijn heil zoeken in het bedrijfsleven. Zo decimeert het ambtenarenapparaat vanzelf.

Arjan Droger

Advertenties
h1

De partijen van de vrijheid

12 juni 2010

Door: Cassandra Troy

Merkwaardig, hoe twee zeer uiteenlopende systemen van ideen elkaar aanvullen en een vorm van samenleving opleveren, die helemaal is toegesneden op de menselijke natuur. Die samenlevingsvorm is niet perfect, maar wel optimaal.

Pogingen van idealisten om de hemel op aarde te scheppen, zijn steevast uitgedraaid op een hel op aarde. Dat komt omdat idealisten steeds bereid zijn gebleken mensen op te offeren voor wat wordt gezien als het grotere goed.

Wie vrijheid verward met ‘doen waar je zin in hebt’, begrijpt niet wat vrijheid is. Klassiek-Liberalen propageren vrijheid in verantwoordelijkheid. Vervolgens wijzen ze op John Stuart Mills idee dat ‘mijn vrijheid ophoudt, waar die van een ander begint’. Briljant! Maar ze trekken eruit de conclusie, dat iedereen maar op zijn eigen manier heilig moet worden.

En daar ligt het probleem: zo veel relativisme werkt alleen zo lang iedereen het ermee eens is. Zodra er een groepering ontstaat die er lak aan heeft, of die anderen wil domineren, staat het Klassiek-Liberalisme met de mond vol tanden. Dat komt omdat die houding impliceert, dat alle wegen even gelijkwaardig zijn, dus ook de kwaadwillende. De liberaal staat schaak mat.

De reden waarom de Franse Revolutie in Europa tot andere resultaten heeft geleid dan de Amerikaanse opstand, komt door een belangrijk verschil: Klassiek-Liberale filosofen als John Locke verankerden hun beginselen in Christelijke absoluutheden, zoals vastgelegd in de Onafhankelijkheidsverklaring: dat rechten inherent zijn in de mens, die allen door God gelijkwaardig zijn geschapen.

Sommige atheistische Libertariers vervangen God door de Natuur. Het effect is hetzelfde: rechten worden niet verleend door andere mensen, staten of regeringen, en zijn daardoor onvervreemdbaar. Het is een garantie tegen tirannie en de basis voor de Rechten van de Mens.

Frits Bolkestein had gelijk, toen hij jaren geleden, vlak na zijn aantreden als VVD-voorman, de naduk legde op de Christelijke waarden. Ze zijn noodzakelijk om het hiaat aan te vullen dat ontstaat door relativistische aspecten van het liberalisme. Zo vullen de twee systemen elkaar perfect aan.

Omtrent de scheiding van kerk en staat doen veel misverstanden de ronde. Het is een negatief recht, waarin geregeld wordt dat de staat uit geloofszaken dient te blijven (niet andersom)! Met de uitspraak van de Hoge Raad dat de SGP zich ondergeschikt dient te maken aan Artikel 1 van de Grondwet, het zgn. non-discriminatiebeginsel, wordt dit basisrecht met voeten getreden.

Het is zelfs een dubbele corrumpering van het recht, omdat godsdienstvrijheid ondergeschikt wordt gemaakt aan een artikel, dat alleen de staat zou moeten gelden. Partijen als de SGP zijn er ook beducht voor, dat door de voortdurende morele regelgeving het veld waarop Gods voorzienigheid kan acteren, steeds kleiner wordt.

Soms is er weinig ruimte tussen God en Natuur. Hetgeen vreemde kostgangers oplevert wanneer Klassiek-Liberalen en atheistische Libertariers samen optrekken met de mannenbroeders van de SGP in de Dutch Tea Party.

h1

Programma zaterdag 29 mei

28 mei 2010

11:55 uur – Opening door Richard Schneider
12:05 uurHero Brinkman over defensie
12:30 uurAnne Mulder over ons belastingstelsel
12:50 uurEddy Bilder over financieel-economische basis voor de toekomst.
Pauze met muziek
13:30 uurToine Manders zal stelling “Belasting is gelegaliseerde roof” verdedigen
14:00 uurEline van den Broek over financiering van de zorg
14:20 uur Bart Jan Spruyt
Muziek tot 14:55 uur en aanwezigen eventueel mogelijkheid om te spreken

Via de email bereikten ons de volgende slogan ideeën. Misschien heeft u zelf een beter idee. Pak een stuk karton en een stift en schrijf!

Arm als Job
Bezuinigen is geen belastingverhoging
Begrotingstekort betekent niet lasten omhoog
PvdAfpak
Geen thee maar TEA
Vote for Job and lose yours!
Vrijheid!
Links stemmen, kunt u het nog betalen?
Ik kan zelf nadenken en mn eigen geld uitgeven! TEA!
Stuur Job het Bos in!
Stop subsidie-infuus
When Taxes Rise, Freedom Dies
Will Work for Lower Taxes
CCCP a/d Noordzee
Het land bankroet? Yes he Cohen!
Niet subsidieren maar liberaliseren!
Cohen, ik ben NIET uw pinautomaat!
Stop het potverteren

Tot morgen!

h1

Gespot op Twitter

20 mei 2010

Een onsje meer of minder, een of twee plusjes (cpb). Boeien.
Het gaat om de economie (primair), de grootte van de overheid (zo klein als mogelijk), de omvang van en het principe achter belastingen (zodanig dat hoogst noodzakelijke gedaan kan worden). We komen dan uit op secularsime. Welke partij hoort daar bij? Helaas niet één.

Wel een party: TEA

Door Bert Linker.